Ιατροί

Οδός: Ιεζεκιήλ 20
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441025597
Οδός: Ν. Χαρίτου 4
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077688
Οδός: Χαρίτου 18
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441020005