Ιατροί

Οδός: Διάκου 15
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441079454
Οδός: Ιεζεκιήλ 35
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071913
Οδός: Αζά 21
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441024413
Οδός: Ν. Χαρίτου 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077644